Algemene voorwaarden Mijn NN Zorgverzekering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering.

1. Wat bedoelen we met...

Declaratie: een rekening van een zorgverlener die u hebt ingediend.

Inloggegevens: Uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord met een controle via SMS of via de DigiD app. Bent u een niet-Nederlandse burger en hebt u daarom geen DigiD? Dan bieden wij de aansluiting via EUlogin aan. Zodra uw land van herkomst deze toegang ondersteunt, kan u van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inloggen/ingelogd: de toegang die u krijgt of hebt gekregen tot Mijn NN Zorgverzekering door middel van de inloggegevens via de overheidsdienst DigiD of EUlogin.

Meeverzekerde: iemand van 16 jaar of ouder die is meeverzekerd op een bij ons afgesloten zorgverzekering.

Mijn NN Zorgverzekering: de dienst die we u bieden om digitaal gegevens met ons uit te wisselen via mijn.nn-zorg.nl.

Opdracht: een opdracht en/of bericht die u via Mijn NN Zorgverzekering indient.

U (kleine letter): de persoon die gebruikmaakt van Mijn NN Zorgverzekering en Verzekeringnemer of Meeverzekerde is.

Verzekeringnemer: degene die de zorgverzekering heeft gesloten en op wiens naam de polis staat.

Wij/we/ons/NN/Nationale-Nederlanden: Centrale Ziektekostenverzekering NZV NV, onderdeel van CZ.

2. Aanmelding Mijn NN Zorgverzekering

2.1 U kunt Inloggen bij Mijn NN Zorgverzekering, als dit voor u geldt:

 • U hebt een verzekeringsovereenkomst of in de afgelopen 3 jaar een verzekeringsovereenkomst bij Nationale-Nederlanden gehad;
 • U bent 16 jaar of ouder;
 • U hebt in het verleden geen onregelmatigheden bij het declareren gehad.

Met uw Inloggegevens zet u ook een elektronische handtekening.

2.2 De redenen waarom u moet Inloggen, zijn:

 1. het beveiligen van Mijn NN Zorgverzekering;
 2. uw identificatie aan Nationale-Nederlanden;
 3. het rechtsgeldig doorgeven van Opdrachten.

2.3 Uw Inloggegevens en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bewaar uw DigiD-gebruikersnaam (of EUlogin) en het wachtwoord niet bij elkaar.

2.4 Wij maken ten behoeve van het Inloggen gebruik van een Identity Provider. Wij waarborgen uw privacy zoals beschreven staat in artikel 4.

3. Gebruik van Mijn NN Zorgverzekering

3.1 U zorgt ervoor dat uw apparatuur, verbinding en software geschikt en veilig zijn voor het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering. De kosten voor afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor uw rekening.

3.2 U handelt in lijn met de door Nationale-Nederlanden vastgestelde verzekeringsvoorwaarden bij het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering.

3.3 U kunt de Opdrachten versturen en gegevens inzien in Mijn NN Zorgverzekering. U ziet een melding als een digitale verzending succesvol is verlopen.

3.4 Bent u Verzekeringnemer? Dan kunt u ook gegevens van uw Meeverzekerden (ook die jonger zijn dan 16 jaar) wijzigen en inzien, behalve de volgende gegevens:

 • wijzigen e-mailadres
 • wijzigen telefoonnummer
 • wijzigen keuze om post op papier of digitaal te ontvangen
 • aan- en afmelden voor het klantenpanel
 • inzien medische gegevens, zoals akkoordverklaringen en detailgegevens van het zorgverbruik (dit geldt alleen voor Meeverzekerden van 16 jaar en ouder)

3.5 Bent u Meeverzekerde en wijzigt u iets dat betrekking heeft op de polis? Dan wordt de Verzekeringnemer hiervan op de hoogte gebracht door ons.

3.6 Nationale-Nederlanden hoeft een Opdracht niet uit te voeren, als:

 1. voor het wijzigen van de gegevens onze toestemming nodig is en Nationale-Nederlanden deze toestemming niet geeft;
 2. we voor het wijzigen van de gegevens een handgeschreven handtekening op papier vereisen;
 3. de Opdracht niet volgens de gebruiksvoorschriften/verzekeringsvoorwaarden is doorgegeven;
 4. er niet is Ingelogd bij het versturen van de Opdracht;
 5. de kwaliteit van de foto van de Declaratie zo slecht is, dat de gegevens op de Declaratie niet leesbaar zijn;
 6. eventueel aanvullende vragen niet correct zijn ingevuld;
 7. er andere zwaarwegende redenen zijn of overmacht is waardoor we de Opdracht/wijziging niet kunnen uitvoeren.

3.7 U zorgt ervoor dat de Opdracht juist is. Wij voeren een Opdracht uit aan de hand van de door u verstrekte instructies en gegevens.

3.8 Kunnen we een Opdracht om welke reden dan ook niet uitvoeren? Dan moet u ons nog steeds laten weten welke feiten of omstandigheden er veranderd zijn, als wij deze nodig hebben om uw verzekering goed uit te voeren.

3.9 Ontvangen wij een Opdracht via Mijn NN Zorgverzekering? Dan gaan we ervan uit dat dit bericht van u komt als dit met uw Inloggegevens is verzonden. Berichten die ons via Mijn NN Zorgverzekering bereiken, worden geacht van u afkomstig te zijn. Wij spannen ons ervoor in om de inhoud van de Opdrachten via Mijn NN Zorgverzekering schriftelijk vast te leggen of reproduceerbaar te maken.

3.10 We mogen Mijn NN Zorgverzekering op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen. Hierover informeren we u dan wel.

3.11 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

 1. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn NN Zorgverzekering;
 2. het te laat uitvoeren van een Opdracht;
 3. evidente onjuistheden in informatie die we u hebben gegeven;
 4. eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
 5. onbevoegd Inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht;
 6. een Opdracht die u via Mijn NN Zorgverzekering aan ons hebt verstuurd en niet of niet op tijd door ons is ontvangen.

Behalve als deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nationale-Nederlanden.

3.12 Het Inloggen telt als een elektronische handtekening. Dit heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening op papier.

4. Uw privacy

4.1 We vinden uw privacy belangrijk. Daarom verwerken we in Mijn NN Zorgverzekering alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering en het uitvoeren van uw zorgverzekering(en). Gaat het om persoonsgegevens? Dan doen we dat volgens de geldende privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018; de Europese algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).

4.2 Wilt u meer weten over hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

5. Toepasselijkheid van de voorwaarden

5.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment dat u akkoord hebt gegeven.

5.2 Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, dan informeren we u hierover. Persoonlijk (bijvoorbeeld via e-mail) of indirect via nn.nl of mijn.nn-zorg.nl. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen? Dan wordt uw toegang tot Mijn NN Zorgverzekering onmiddellijk beëindigd.

6. Beëindiging toegang/gebruik Mijn NN Zorgverzekering

6.1 We mogen uw gebruik van Mijn NN Zorgverzekering beëindigen als:

 1. u de verplichtingen uit de gebruiksvoorschriften of deze voorwaarden niet volgt;
 2. uw verzekering wijzigt, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
 3. de dienst Mijn NN Zorgverzekering stopt;
 4. uw verzekering bij Nationale-Nederlanden stopt;
 5. Indien u de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert zoals bedoeld in artikel 5.2.

6.2 Als wij uw gebruik van Mijn NN Zorgverzekering beëindigen op grond van artikel 6.1a, dan stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Het stopzetten van de dienst Mijn NN Zorgverzekering zoals vermeld in artikel 6.1c, kan plaatsvinden door een mededeling op nn.nl of mijn.nn-zorg.nl.

6.3 U kunt ook zelf het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering beëindigen. Dit kunt u schriftelijk doen.

6.4 Als uw gebruik van Mijn NN Zorgverzekering beëindigd wordt, dan verwerken we alle nog niet uitgevoerde Opdrachten.

7. Risico bij gebruik Mijn NN Zorgverzekering

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het in verkeerde handen vallen van (medische gegevens) door onjuist gebruik van Mijn NN Zorgverzekering of door gebruik van andere diensten, zoals bijvoorbeeld een cloud storage programma.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van Mijn NN Zorgverzekering is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.